Arizona (2018) อริโซนา
5.4

Arizona (2018) อริโซนา

ท่ามกลางความรุนแรงของวิกฤษอสังหาริมทรัพย์ของ Arizona ในปี 2009 Cassie Fowler นายหน้าขายบ้านได้ไปพบเห็นการฆาตกรรมโดยไม่ตั้งใจ แล้วชีวิตรเธอจะเป็นอย่างไรต่อไป ???