6.6

Grand-Daddy Day Care (2019) คุณปู่…กับวัน แห่งการดูแล

คนในครอบครัวเปลี่ยนบ้านของเขาให้เป็นศูนย์ 'ดูแลเด็กเล็ก' สำหรับผู้สูงอายุ