5.7

Morgan (2016) มอร์แกน

ที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องตัดสินใจว่าจะยุติสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเทียมหรือไม่