4.8

Screamers The Hunting อมนุษย์พันธุ์สังหาร 2009

กลุ่มมนุษย์เดินทางมาถึง Sirius 6-B เพื่อตรวจสอบสัญญาณ SOS ที่ส่งออกจากดาวเคราะห์ซึ่งถูกทิ้งร้างเนื่องจากการทำลายอาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่า “screamers” เมื่อกลุ่มนี้มาถึงพวกเขาพบกลุ่มผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่รอดพ้นจากการดำรงอยู่ในด่านทหารเก่า ๆ แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาค้นพบว่าภัยคุกคามของ screamers กลายเป็นเรื่องร้ายกาจมากยิ่งขึ้นตอนนี้ว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างมนุษย์ได้ ฟอร์ม