6.5

Widows (2018) หม้ายสาวล้างบัญชีหนี้

ผู้หญิงสี่คนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันนอกจากหนี้ที่ทิ้งไว้จากกิจกรรมทางอาญาของสามีที่ตายไปแล้วต้องเผชิญชะตากรรมในมือของพวกเขาเองและสมคบคิดที่จะสร้างอนาคตตามเงื่อนไขของตัวเอง